ISOPROPANOL - IPA - Isopropylalkohol

12 hodnocení

Průmyslové a profesionální rozpouštědlo, sloučenina s čistotou alkoholu min. 99,9% - Pharma kvalita. Téměř okamžitě se odpařuje a tím se stal výjimečně účinným čisticím, odmašťovacím a také silným prostředkem proti bakteriím a virům. Odmašťovač pro použití v kosmetice, domácnosti, ve výrobě i na chatách, chalupách, garážích. Odstraňovač bublin při domácí výrobě mýdla.

Varianta:
Dostupnost Skladem Skladem Zvolte variantu
39 Kč 139 Kč od 39 Kč 32,23 Kč bez DPH 114,88 Kč bez DPH od 32,23 Kč bez DPH
ISOPROPANOL - IPA - Isopropylalkohol
12 hodnocení
1 -Poradenství
PROFESIONÁLNÍ
PORADENSTVÍ
2 - Kreativita
KVALITA
A KREATIVITA
3 - Nabídka
ROZMANITÁ
NABÍDKA
4,0 12 hodnocení

Použití na mýdla ve formách - Isopropyl nastříkejte jemně rozprašovačem na mýdlo nalité ve formách.

Použití: 

  • pro čištění 3D tiskáren
  • čištění zbraní
  • čištění monitoru, obrazovek LED a LCD
  • čištění jemných části v elektrických a elektromechanických zařízeních
  • pro čištění optiky dalekohledů a puškohledu, mikroskopů a čoček fotoaparátu 
  • pro čištění optických čteček, audio a video hlavic
  • rozprašovačů v elektronických cigaretách
  • odstraňování zbytků lepidel, papírových samolepek
  • konzervant pro biologické preparáty
  • atd.

Bezpečnostní pokyny: 

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319: Způsobuje vážné podráždění očí                

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření

P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Uchovávejte obal těsně uzavřený

Vlastnosti: 

Pharma kvalita.

Čirá kapalina bez cizích příměsí plně mísitelná s vodou.

Obsah Isopropanolu min. 99,8 % (m/m)
Hustota při 20 °C 0,785 – 0,786 kg/l
Obsah vody max. 0,1 % (m/m)

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: