ISOPROPANOL - IPA - Isopropylalkohol

5 hodnocení
 

Průmyslové a profesionální rozpouštědlo, sloučenina s čistotou alkoholu min. 99,9% - Pharma kvalita. Téměř okamžitě se odpařuje a tím se stal výjimečně účinným čisticím, odmašťovacím a také silným prostředkem proti bakteriím a virům. Odmašťovač pro použití v kosmetice, domácnosti, ve výrobě i na chatách, chalupách, garážích. Odstraňovač bublin při domácí výrobě mýdla.

Dostupnost Zvolte variantu Skladem Skladem
Varianta
39 Kč 139 Kč od 39 Kč
32,23 Kč 114,88 Kč od 32,23 Kč bez DPH
   
Kategorie CHEMIKÁLIE
 

Použití na mýdla ve formách - Isopropyl nastříkejte jemně rozprašovačem na mýdlo nalité ve formách.

Použití: 

  • pro čištění 3D tiskáren
  • čištění zbraní
  • čištění monitoru, obrazovek LED a LCD
  • čištění jemných části v elektrických a elektromechanických zařízeních
  • pro čištění optiky dalekohledů a puškohledu, mikroskopů a čoček fotoaparátu 
  • pro čištění optických čteček, audio a video hlavic
  • rozprašovačů v elektronických cigaretách
  • odstraňování zbytků lepidel, papírových samolepek
  • konzervant pro biologické preparáty
  • atd.

Bezpečnostní pokyny: 

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319: Způsobuje vážné podráždění očí                

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření

P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Uchovávejte obal těsně uzavřený

Vlastnosti: 

Pharma kvalita.

Čirá kapalina bez cizích příměsí plně mísitelná s vodou.

Obsah Isopropanolu min. 99,8 % (m/m)
Hustota při 20 °C 0,785 – 0,786 kg/l
Obsah vody max. 0,1 % (m/m)

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: