Reklamační řád

Odpovědnost za vady

 Rozpor s kupní smlouvou

 Prodávající  odpovídá  kupujícímu  za  to, že prodávaná věc je při převzetí  kupujícím  ve  shodě  s  kupní  smlouvou,  zejména, že je bez vad.  Shodou  s kupní smlouvou se rozumí,  že  prodávaná  věc  má  jakost a užitné vlastnosti   smlouvou  požadované,  prodávajícím,  výrobcem  nebo  jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá   požadavkům   právních  předpisů,  je  v  tomu  odpovídajícím množství,  míře  nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití  věci  uvádí  nebo pro který se věc obvykle používá.

Pokud se vada projeví během expirační doby uvedené na štítku u zboží, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující  nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

 

 Záruční podmínky

Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Na ostatní zboží nabízené prodávajícím je záruční dobou doba epirace uvedena na etiketě u zboží, nebo přímo u objednávaného zboží na kartě „související soubory“. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

 

V případě spotřebního zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo spotřební zboží v záruční opravě. V případě výměny spotřebního zboží v záruční době začíná běžet nová záruka. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. 

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.

 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

 

Kontrola dodávky

 Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupujícímu doporučeno tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě nebo nekompletnosti dodávky. Kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost a kompletnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

 

Místo uplatnění reklamace

 V případě reklamace nás kontaktujte emailem: kutilovinfo@seznam.cz

či telefonicky 603 831 623 V žádosti o reklamaci uveďte číslo objednávky, nebo faktury a popište vadu výrobku (viz níže). Následně bude kupující obratem a bez zbytečného prodlení kontaktován emailem či telefonicky, kde mu bude navrhnut způsob řešení reklamace.
 

Způsob uplatnění reklamace

V žádosti o vyřízení reklamace  je nutné uvést:

  • prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe dokladem o nákupu zboží (číslo faktury)
  • uvést název reklamovaného zboží a 
  • podrobný popis závady

 

Reklamační protokol

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

 
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Pro její uplatnění je nutné zboží doručit prodávajícímu, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Není-li dodržena 30 ti denní lhůta má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu zboží.