WASCHKONIG UNIVERSAL prací prášek na bílé prádlo - 6,5kg - 100 PD

2 hodnocení
 

Prací prášek pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn již od 30°C při zachování barev. Účinně odstraňuje odolné skvrn z tkanin při nízkých teplotách, chrání je před poškozením a zanechá příjemnou a intenzivní vůni. Prací prášek Waschkönig z Německa neobsahuje fosfáty a zeolity, je tak vhodný i pro spotřebitele, kteří mají domácí čističku odpadních vod ČOV.

Obsahuje složky pro odstranění vodního kamene, a proto není nutné používat dodatečné odstraňovače vodního kamene.

Prášek je vhodný pro všechny typy praček i ruční praní . Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Teplota praní: 30 – 95 °C.

Dostupnost Momentálně nedostupné
519 Kč
428,93 Kč bez DPH
Kód produktu 8266
Kategorie Prací prášky
Položka byla vyprodána...
 

EKO, VEGAN

 Varování     Nebezpečí

Varování: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Upozornění: Vyhněte se kontaktu s očima, pokud dojde ke kontaktu , důkladně propláchněte čistou vodou Nepoužívejte na poškozenou nebo podrážděnou pokožku. Při manipulaci používejte ochranné gumové rukavice. Po kontaktu důkladně umyjte ruce toaletním mýdlem Ukládejte mimo dosah dětí!.

  • Složení: 5-<15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, optické zjasňovače, parfémy.
  • Obsah nebezpečných látek: Benzensulfonová kyselina, 4-C10–13– sek, alkyderiváty
  • Bezpečnostní upozornění: GHS05 – korozivní a žíravé látky; Signální slovo: Nebezpečí
  • H-věty: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P-věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Hmotnost 7 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: