Der Waschfuxx Universal prací prášek - 6,5 kg - 100 PD

3 hodnocení
 

Univerzální prací prášek s příjemnou vůní, který je vhodný pro praní od 30 do 95 stupňů. Prací prášek Waschfuxx obsahuje speciální formuli pro odstranění skvrn na prádle.

Dostupnost Skladem
350 Kč
289,26 Kč bez DPH
   
Kód produktu 8272
Kategorie Prací prášky
 

 Nebezpečí

  • H-věty: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P-věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Při manipulaci používejte ochranné gumové rukavice. Po kontaktu důkladně umyjte ruce toaletním mýdlem.  Ukládejte mimo dosah dětí!

Hmotnost 7 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: